YK Forum » 吹水閒聊 » wifi搞咩鬼


2012-12-28 12:34 AM joseman12
wifi搞咩鬼

是咁的 話說我是住在澳門 有間CTM就唔知點解在琴日 wifi突然無法加入:em41:
咁算la 我忍下 我番我老豆屋企食中晚飯 我佢  個肺 又上唔到
呢家都係靠緊我家人的3G

頁: [1]
查看完整版本: wifi搞咩鬼


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.