YK Forum » 短文小說 » 1oo%[原創]我愛你";$[校園故事]


2011-4-28 01:46 PM DaRLinG`糖
1oo%[原創]我愛你";$[校園故事]

[color=Magenta]人物介紹!![/color]
[color=Lime][女][/color]
[color=Blue]丫wing,性格吾錯,,幾令女,,平易近人,,同丫糖超fd;B[/color]
[color=Red]丫糖,,性格,,好玩得,搞笑;D吾錯,,超超超令女同丫wing好fd;$人緣好好;B,,仲意丫政[/color]
[color=Cyan]丫彤,,仲意丫聰,,令女一名,,同丫糖,丫wing好fd,,[/color]
路人a.B.c:賤格,,姣

[color=Cyan][男][/color]
[color=Orange]丫風,,仲意丫wing 好c00l,,令仔丫政好fd,,好打得[/color]
[color=PaleGreen]丫政,,仲意丫糖,,好令仔,,>v<,,cool丫,,超打得,好多人仲意佢[/color]
[color=DarkRed]丫聰;d,,仲意丫彤,,令仔,,[/color]

[color=Plum]路人a,B.c[/color]
全部都系排球隊

[[i] 本帖最後由 DaRLinG`糖 於 2011-4-28 08:38 PM 編輯 [/i]]

2011-4-28 02:27 PM DaRLinG`糖
1.開學既第一日;$

.開學既第一日;$,,丫wing同丫糖v約左系m記食早餐,,之後一齊番學,,
系新既一年,,大家都要參加最少一項既課外活動,,丫wing,丫糖同埋丫彤就決定一齊參加排球校隊,,
好彩,,佢地三戈都入到,,
今日,,係排球開始既第一日,,
丫wing:"糖B;,,miss叫分2人一組丫,,不如我地2戈一組啦!!"
丫糖"嗯"都好,,反正丫1彤都有人陪!!"
丫wing:"嗯,,喂,,糖B,,你睇下,,點解戈戈令仔系咁望住我既?"
丫糖;"仲洗問?"緊係見你令女啦"
丫wing;"系鬼-,-,,"
丫糖;"鬼,,邊到有鬼丫,,笑,,咪玩啦,,打波啦"
                                           7分鐘後
丫糖"wing..miss叫分大組啦"
丫wing"下,,咁我咪要同你分開?,,,嗚,,吾制丫"
丫糖;"咪咁啦,,"
miss:"咇,,咇,,咇,,而家分組,,政,,你同糖一組,,"
丫糖;''心諗,,嘩,,咁令仔既,,
政;''喂!!令女,,呢到丫"
丫糖,,"知啦,,我吾係叫令女丫T^T,,我都知我令女''你叫我做丫糖啦"
政;''-,-系系系..你叫我做政啦,,''
丫糖''系既系既,,''
LING,,LING,,LING
MISS:咇,,咇,,咇,,好,今日就到呢到啦"
政;''喂,,等陣換完3,,系呢到等''
丫WING;''咪搶我條女丫>[]<
丫糖;''我幾時系你條女丫?''-,-政,,哦,8''
                                入到更衣室'''
丫WING''喂,,糖B,,佢好似lam你喎,,xDD;']
丫糖;''咪kAI啦,,''心諗,,我就真係有少少仲意佢-,-

[[i] 本帖最後由 DaRLinG`糖 於 2011-4-28 02:47 PM 編輯 [/i]]

2011-4-28 02:45 PM DaRLinG`糖
糖,,我愛你;$

----換完3----
丫糖:政,,咩事丫
政,,;''攞你部電話黎,,''
丫糖''做咩丫>[]<
政;''攞黎啦''
政;;''呢戈系我既電話號碼,,我得閒會call你""
丫糖,,哦-,-''
政;;心諗;;我有少少仲意左佢-,-
                                ----番到屋企-----
LING--LING--LING--
丫糖''喂''
政,,我係政丫
丫糖''做咩丫'?
政,,得吾得閒丫,,
丫糖,,得
政;''出一出黎得吾得?
糖''哦''公園等啦
政;''嗯'
                                     ----到左公園----
政,,喂''呢到丫,,
政;''我買D野飲'',你系呢到等一等我''
糖,,嗯
                                                  ----政走左之後----
路人a,B,c;,,喂,,令女,,一戈人丫,,等哥哥陪你丫^^
                                     ----除緊糖件3----
糖,,''你系邊戈,,政救命丫,,
                                     ----政岩岩番左黎----
政;''喂,,你地係咩人丫,,''
                                     ----政同緊d人打架----
糖;''吾好打啦,,喂,,政,,你有冇事丫?*(喊緊)
政,,;''糖,,對吾住丫,,係我冇好好保護你';'
糖;''傻啦''吾好講埋呢d野''(喊緊)
政';'',糖,,其實,,其實,,其實我仲意左你''
糖,,我都係''
                                   ----送左政去醫院----

2011-4-28 02:52 PM kAiwInG
ok啦
繼續加油啦:)

2011-4-28 05:11 PM jessie72310
回覆 #3 DaRLinG`糖 的帖子

cM;;))
繼續posT``

2011-4-28 05:15 PM DaRLinG`糖
好睇嗎?,,,xDD;']

2011-4-28 05:29 PM DaRLinG`糖
對不起;]

----醫院----
政既丫媽黎左;;
政媽;;仔丫仔,,點解你要咁傻丫?!,,如果你死左 ,,你叫丫媽點算丫;;;
丫糖;;政媽,,吾好傷心啦,,
政媽;;如果吾系你;;政仔會咁,,如果吾系你,,政仔就吾會系呢到出現;;
丫糖;;伯母,,對吾住,,真系好對吾住,,原諒我,,好冇?''(喊)
政媽;;你跟我出一出黎(喊)
丫糖;;做咩丫''伯母?(喊)
政媽;;你可吾可以幫伯母做一件事?''
丫糖;;;只要我做到既一定會幫你,,
政媽;;你可吾可以答應我吾再接近政仔?''
丫糖;;;伯母;;
政媽;;咁做系會對政仔最好既辨法;;;
丫糖;;但系,,我地真系真心相愛
政媽;;當伯母求下你;;;
丫糖;;好


丫wing;;;丫糖,,政醒番啦
丫糖;;wing,,我地走啦,,伯母,,我地走先啦,,(喊喊喊喊)
丫wing,,下,,,,,,,,,,,,,哦.,,,,,,,,,,

2011-4-28 05:44 PM jessie72310
回覆 #7 DaRLinG`糖 的帖子

期待期待;;))`ˇ

2011-4-28 05:50 PM DaRLinG`糖
可能忘記了我;;會更好;$

丫wing;;;糖,,你做咩要走?''
丫糖;;你吾好理;;;好冇'''
丫wing;;;;哦.......今日等你心情好番d先call我啦;;;;;幾夜都得,,,
丫糖;;;嗯;;;掰掰
                                           ----丫糖屋企----
丫糖;;丫爸,,我番黎啦;;今日,吾洗煮我戈份,,我入房先啦
丫爸;;下,,,,哦
丫糖;;;政,,,我真系好愛你,,,但系無論我幾愛你都好,,我地此於都吾可以一齊,,
丫糖;;;政,,對吾住,,,如果我地根本冇認識對方,,,,可能呢一切一切會更好;;;
丫糖;;希望系呢一次既意外,,你會忘掉我;;]
丫糖;;;只要你忘記我,,對大家都好;;;
                                 ----打緊比丫wing----
丫糖;;;喂,,丫wing,,我系糖丫'''
丫wing,,心情好d未
丫糖;;;未,,不過穩定左咁解^^
丫wing;;;嗯,,點丫''
丫糖;;;其實,,其實我今日之所以走,,系因為伯母叫我吾好再接近政,,,
丫wing;;下,,,,咩話
丫糖;;;洗吾洗咁大聲丫-,-
丫wing;;;你應成左伯母?
丫糖;;;嗯;;;可能咁做對大家都好d
丫wing;;;但系,,點解政會因為你而受傷?;;;
丫糖,,因為今日夜晚7:30佢約左我出黎,,之後有人非禮我;;之後政同d人打架,,,
丫wing;;;下,,咁你有冇事,,?
丫糖;;我就冇事,,不過政就,,,,(喊)
丫wing;;;好啦好啦,,吾好喊啦,,
丫糖;;我訓啦,,聽朝m記見
丫wing;;;嗯,,掰掰

[[i] 本帖最後由 DaRLinG`糖 於 2011-4-28 05:54 PM 編輯 [/i]]

2011-4-28 05:52 PM kAiwInG
ok啦
加油!加油!!

2011-4-28 06:08 PM ans
故事發展得太快
but anyway 加油

2011-4-28 06:12 PM DaRLinG`糖
弓喜;;;]

---------到左m記---------
丫糖;;wing,,行啦
丫wing;;嗯
                                          ---------番到課室--------
丫wing;;喂,,糖,,今日有排球喎,你去吾去到,,不如我幫你請假啦''
丫糖;;;吾洗啦;;我去到,,,
丫wing;;真系?
丫糖;;系丫;;;
丫wing;;;真真真系得?
丫糖,,都話系落-,-(煩)
丫wing;;今日政冇番喎;;
丫糖;;咪理啦
丫wing;;;系系系;;;
                          --------lunch--------
丫彤;;喂,,糖,,政番左黎啦,,
丫wing,,咮,,咮,,咮,,
丫彤;;做咩丫
丫wing;;;咪理啦,,系咁先啦,,8


政;;;糖,,點解你琴日吾黎睇我?''
糖;;放手丫,,點解?哼,問得真系好笑,,因為我已經吾再仲意你囉,,,煩
政;;;呢戈笑話真系好笑,,有咩可能丫?
糖,,笑,,,我系講真,,我對你只系玩玩下囉,,你吾系咁傻,,以為我真系仲意你丫ma
政;;;冇可能,,你冇可能會吾仲意我;;
糖;;;行開啦你;;掰,,掰         
                                                -----排球------
miss;;分大組,,照舊,,
丫糖;;miss,我要轉組,,
miss,,,點解?
丫糖;;因為政系係到玩
miss;;好,,你去丫wing戈組啦
丫糖;;嗯
                                 -------放學------
                         -------更衣室------
丫wing,,糖,,^^
丫糖,,做咩咁開心丫?
丫wing;;我同左丫風一齊丫
丫糖;;;下,,,真咖?
丫wing;;洗吾洗咁大聲丫
丫糖;;;要既,,,弓喜哂丫
丫wing;;;多謝^V^


只要你感到開心就足夠了;$

[[i] 本帖最後由 DaRLinG`糖 於 2011-4-28 06:14 PM 編輯 [/i]]

2011-4-28 06:14 PM DaRLinG`糖
請大家多多支持;;;;

2011-4-28 06:14 PM kAiwInG
你好似打錯字啵.0.

[[i] 本帖最後由 kAiwInG 於 2011-4-28 06:26 PM 編輯 [/i]]

2011-4-28 06:17 PM 檸檬:)
你d文出得咁快既-0-?!

2011-4-28 06:24 PM DaRLinG`糖
有幾快-,-好慢咖啦

2011-4-28 06:28 PM DaRLinG`糖
回覆 #14 kAiwInG 的帖子

改番啦;;;]thz=]

2011-4-28 06:36 PM DaRLinG`糖
想我繼續作落去既,,請留cm

2011-4-28 07:23 PM DaRLinG`糖
看着別人一雙一對,,我永遠都只是單身;;]

丫彤;;;喂,,糖,,我...我...我...
丫糖;;;你..你..你..你咩丫?-,-
丫彤;;;我同左丫聰, 一齊丫;;
丫糖;;哈哈,,咁咪好囉
丫彤;;做咩丫?你好似好吾開心咁既?''
丫糖''冇丫
丫彤;;;你吾通仲意左丫聰,,
丫糖;;;緊系吾系啦,,只不過,,不過
丫彤;;;不過咩丫''
丫糖,,你吾可以講出去咖
丫彤;;;得得得,,
丫糖;;;我同政散左咁解姐''
丫彤;;;哦,,吾緊要啦,,你咁令女,,大把人仲意你啦,,
丫糖;;;吾好亂講啦
丫彤;;系真咖
叮噹叮噹
丫糖;;;去上堂啦
丫彤;;;嗯,,記得吾好吾開心丫;;
丫糖,,得啦
                                       ----放學----
政;;;喂!!
丫糖;;又點丫
政;;;到底點解你吾再仲意我?;;
丫糖;;好笑,,我對你只系玩玩下囉,,好冇?
政;;;吾好;;同番我一齊好冇?>
丫糖;;都話我吾再仲意你落,,
丫糖;;仲有你吾好再搵我啦,,你知吾知你好煩丫  心諗;;政;;對吾住(想喊)
政;;;冇可能
丫wing;;糖,,走得未?''
糖;;哦,,而家黎啦
丫糖;;政,,我吾會再仲意你,,88

2011-4-28 08:29 PM DaRLinG`糖
我永遠都只是愛你一戈;$

戀愛是一個追求不自由的過程,當你埋怨太不自由了,就是你不愛他的時候。
政;;;對吾住,,系我錯

丫糖;;wInG`我地今晚不如去玩啦'']
丫wing;;;好哇,,去邊丫
丫糖;;;去公園hea陣,,好冇
丫wing,,好丫,,無所謂
丫糖;;;嗯..放學見
丫wing;;;嗯''88
                             ----放學----
丫wing;;;喂''糖,,呢到丫
丫糖;;;系系系''
                            ----公園----
丫wing;;;點丫,,一睇就知你吾開心啦''又系戈件事?
丫糖;;你真系了解我;;你永遠都系我既FD籽''
丫糖;;你知吾知丫;;我真系好仲意政,,但系我永遠都冇可能同到政一齊,,嗚嗚,,我真系真系好仲意佢,,,
丫WING;;;我知我知;;如果你當初冇答應伯母既,,咁你而家就可以同政,一齊,,
丫糖;;;我知,,但系我都知,,我咁做系為左政,,我咁做,,對對方都好,,
丫WING,,算啦,,吾好咁啦,,
丫糖;;;嗯,,今晚CALL你啦,,多謝你今日陪我,,
丫WING,,嗯''傻啦,,FD丫MA
丫糖;;好啦,,88

2011-4-29 04:07 AM jessie72310
回覆 #20 DaRLinG`糖 的帖子

cm;;))
十卜你.

2011-4-29 07:44 PM DaRLinG`糖
決定了;$

----打緊比丫wing----
丫糖;;喂,丫wing,糖丫
丫wing;;;系系系,,點丫?
丫糖;;;出1出黎,,得吾得?
丫wing;;;你叫到,有得say no咩?-,-
丫糖;;;嘻;;公園等,
丫wing;;;ok!!
                            ----公園----
丫wing;;做咩丫
丫糖;;;我諗過咖啦,我決定同伯母講,我要同番政一齊!!
丫wing;;;真?咁咪好囉,吾洗日日咁煩
丫糖;;;系啦系啦
丫wing;;;嘻
丫糖;;;不如我地而家一齊去搵伯母落;;
丫wing;;好丫,快d打比伯母啦
丫糖;;;嗯
                                                  ----打緊比伯母----
丫糖;;;喂,伯母
伯母;;;系,你係?
丫糖;;;政既前度女朋友
伯母;;;系,,做咩?
丫糖;;;我想搵1搵你
伯母;;嗯;你上黎我辦公室搵我啦
丫糖;;系既,
                                  ----伯母既辦公室----
丫糖,丫wing;;;伯母
伯母;;;坐丫
丫糖;;;其實我今日黎搵你系因為我想同番政一齊
伯母;;;但系你之前明明....
丫糖;;;伯母,我真系好愛政,,求下你丫
伯母;;;你地分開,系到政最好
丫糖;;;吾系,你錯,我地分開,對政最傷心,你知嗎?政日日系學校搵我,佢喊哂口咁叫我同番佢一齊,我都好傷心,
伯母;;;但系....
丫糖;;;伯母...
伯母;;;嗯,但系,你吾可以對政仔做出任何既傷害
丫糖;;;嗯,一定
伯母;;;你聽日放學同政一齊黎我辦公室
丫糖;;;系既,咁我地走先啦
伯母;;聽日見

2011-4-29 07:48 PM kAiwInG
十卜!十卜!
up~up~

2011-4-29 08:28 PM DaRLinG`糖
愛你一萬年;;;]

----lunch----
丫糖;;;政,
政;;;你終於系理番我啦?^^
丫糖;;;其實,,,
政;;;其實咩?
丫糖;;其實我之前吾理你,系因為你丫媽叫我吾好再接近你;
政;;;下,
丫糖;;;其實我之前系有去醫院探你,,之前伯母就叫我吾好再接近你,佢話咁做系對你最好,所以我..
政;;;得咖啦,,我明咖啦,只有我地可以一齊番就得!!^^
丫糖;;;嗯^^,伯母叫我地放學一齊去佢辦公室搵佢丫
政;;;嗯,好啦8
                                                 ----放學----
政;;;糖,行啦
丫糖;;嗯
                                                                 ----辦公室----
政;;;媽
丫糖;;;伯母
伯母;;政仔,,你知道咩事啦可?
政;;;嗯
伯母;;;政仔,,你可以同糖一齊,但系有條件
政;;;咩條件
伯母;;;答應我吾可以再發生任何意外
政;;;一定一定
伯母;;;我希望你地可以幸福
丫糖,政;;;嗯
伯母;;好啦,,88
丫糖,政;88

2011-4-29 09:21 PM Ar.ko
cOmmeNt``
supsupsupsupsupsyou``!

2011-4-29 09:21 PM kAiwInG
up~up~
up~up~

2011-4-29 09:40 PM DaRLinG`糖
一日遊;]

丫糖;;;丫wing,,呢到丫
丫wing;;;系系
丫糖;;;我好鬼開心丫,,呵呵
丫wing;;;做咩?
丫糖;;;今日放學陪吾到你啦,政約左我lu~
丫wing;;;車,-,-風都約左我放學左hea啦~~
丫糖;;;wo~咁咪好囉
丫wing;;;嗯,,記得玩得開心d啦喎
丫糖;;;你都系丫
丫wing;;;嗯.88
丫糖;;;88
----放學----
政,,糖糖豬>v<,,行啦
丫糖;;;幾時變左糖糖豬咖-,-
政;;;吾理啦!!行啦
丫糖;;;嗯
----海邊----
政;;;d風吹過黎,感覺好舒服丫
丫糖;;;嗯,,我都覺丫
政;;;其實戈日我根本就吾應該去第2度,咁你就吾會,,,
丫糖;;;傻啦,我都冇事,但系你就,,唉
政;;;最緊要戈戈都系你,,你系女仔黎咖ma,,
丫糖;;;下次吾洗咁博咖
政;;;為左你既安全..點都要既
丫糖;;;你同d人打打下之後佢地都系好快走姐,吾會同你打到天光咖ma
政;;;系啦系啦
丫糖;;;咁咪乖囉,,
政;;;嘻,,,
丫糖;;;都好夜咖啦,,走啦
政;;;好啦,8
丫糖,8

2011-4-29 09:56 PM jessie72310
回覆 #27 DaRLinG`糖 的帖子

CM;;)
十卜你=]

2011-4-29 10:05 PM DaRLinG`糖
等陣先po
>.<而家吾得閒

2011-5-1 08:30 PM DaRLinG`糖
吾該;$睇完要比cm
如果吾系,,吾會打下一篇

頁: [1] 2


Powered by Discuz! Archiver 5.0.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.